Mail Adresimiz info@ozelmedisantepoliklinik.com
 Çalışma Saatlerimiz Hafta İçi : 09:00 - 19:00
 Adresimiz Çankaya / Ankara

Hasta Hakları

Haklarınız
 
Sunduğumuz tedavi ve bakım hizmetleri, yaşamsal önemi nedeniyle kişi hak ve sorumluluklardan ödün verilemez niteliktedir. Bu amaçla kurumumuz tarafından haklarınız tanımlanmış; tüm tanı, tedavi ve bakım hizmetlerimiz bu doğrultuda koordine edilmiştir. Tüm hastalarımızın,
 
Hizmetten genel olarak faydalanma hakkı
Mahremiyetine saygı gösterilmesi hakkı
Bilgi isteme ve bilgilendirme hakkı
Tıbbi müdahaleler öncesinde rızasının ve izninin alınması hakkı
Sağlık hizmetlerini güvenli ortamda alma hakkı
Dini vecibeleri yerine getirme hakkı
İnsani değerlere saygı gösterilmesi ve saygınlık görme hakkı
Ziyaretçi ve refakatçi bulundurabilme hakkı
Tetkik ve tedavi bedellerini bilme hakkı
Sağlık kuruluşunu ve sağlık personelini tanıma, seçme ve değiştirme hakkı
Tedavi bilgilerinin gizli tutulması hakkı
Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı
Haklarının ihlalinin düşündüğü durumlarda şikâyette bulunma, görüş ve öneri bildirme hakkı vardır.
*** Bu bildiri, Sağlık Bakanlığı 23420 sayılı Hasta Hakları Yönetmeliği ile Amsterdam Bildirgesi’nde alınan kararlar çerçevesinde hazırlanmıştır.
 
Sorumluluklarınız
 
Siz hastalarımızın kendi güvenliği, diğer hastalarımızın ve çalışanlarımızın güvenliği için de bazı sorumlulukları bulunmaktadır.
 
Hastalarımız, sağlık kuruluşumuzun kural ve uygulamalarına uymak ile sorumludur.
Hastalarımız sağlık kurulu içerisinde bulunan hasta ve yakınlarını tehlikeye sokan gürültü, ziyaretçi, duman gibi rahatsızlık verici durumlarda hastanenin alacağı tedbir ve kurallara uygun davranmakla sorumludur.
Hasta ve hasta yakınları enfeksiyon hastalıklarının yayılmaması için kendilerine önerilen tüm önlemler konusunda hassas davranmak ile sorumludur.
Hastalarımız tetkik ve tedavi bedellerini ödemek ile sorumludur. Demirbaş ve sarf malzemelerine kasıtlı olarak zarar veren hasta ve yakınlarımızın bunu ödeme sorumluluğu vardır.
 
Hastalarımız aynı anda mümkün olduğunca az ziyaretçi kabul etmesi, ziyaretçilerin yiyecek, içecek getirmemesi, başka hastalara ait eşyaları kullanmaması, hastane ziyaret saatine uyması sorumluluğu vardır.
Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru bilgi vermek.
 
Kurumun kural ve uygulamalarına uygun davranmak ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etmek.
Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmek ve tedavisinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunmak.
Randevu tarih ve saatine uymak ve değişiklikleri ilgili yere bildirmek.
İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı göstermek.
Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmamak.
Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında Hasta İletişim Birimi’ne başvurmak.
Sitemiz Sağlık Bakanlığı 15.02.2008 tarih ve 26788 numaralı yönetmeliği 29.maddesine göre sunduğumuz hizmet ile ilgili konularda bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır.
 
Our Web site have been prepared according to Ministry of Health Department 15.02.2008 date and number 26 788 Article 29 issues related to the services we provide is intended for informational purposes.